+45 70702063
Tom Indkøbskurv

Praktisk info

Forsiden Praktisk info

Standard salgs- og leveringsbetingelse for Artwork Systems Nordic A/S

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvori Artwork Systems Nordic A/S (herefter betegnet AWS, CVR nr. 20284307) er part, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. AWS sælger alene til virksomheder eller andre, der bruger det købte ervhvervsmæssigt. Købelovens bestemmelser i forbrugerafsnittet finder derfor ikke anvendelse.

2. Priser

Alle priser er opgjort i Danske Kroner og eksklusiv moms, med mindre andet specifikt er angivet.

3. Betaling

AWS betalingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke AWS i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder AWS sig ret til at opkræve et betalingspåmindelsesgebyr på 50,- samt beregne rente pt 1.5%, fra forfalds tidspunktet og pr. Påbegyndt måned indtil betaling finder sted. Såfremtder opstår behov for yderligere rykker, - opkræves yderligere Kr. 100,- pr. gang. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, herefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde eventuelle modkrav og fordringer af nogen art, dele af købssummen til AWS, som ikke er skriftligt anerkendt af AWS. Såfremt levering udskydes grundet forhold hos køber af nogen art, er køber forpligtet til at betale til AWS, som om levering var sket til aftalt tid. AWS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold

AWS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering

Levering sker ab lager Artwork Systems Nordics adresse, eller Artwork Systems Nordics underleverandørs adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af Artwork Systems Nordics til enhver tid gældende prisliste. 

Leveringstiden er fastsat af Artwork Systems Nordic A/S efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. Artwork Systems Nordic A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

6. Leveringsbestemmelser ved afhentning

Såfremt varer bestilt til afhentning ikke afhentes indenfor 3 dage efter bestilling, fremsendes varen for købers regning, tillagt et gebyr på kr. 100,- under de i ovenstående gældende betalings,- og leveringsbetingelser.

7. Købers forhold

AWS er berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, såfremt købers økonomiske forhold efter AWS ́s opfattelse ikke berettiger til de fastsatte betalingsbetingelser, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer. Dette forbehold træder i kraft medmindre køber straks eller efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer. Enhver leverance fra AWS, der er stilet til en fysisk person, kan af AWS betragtes som ansvarlig Debitor, uanset om vedkommende måtte drive virksomhed i selskabsform.

8. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i produktinformation opgivet i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for AWS.

9. Produktændringer

AWS forbeholder sig ret til uden varslet at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

10. Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og Artwork Systems Nordic A/S er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder. 

11. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor AWS kan ikke overstige faktura beløbet for den købte genstand. AWS har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.Med mindre andet specielt er aftalt, har AWS intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen. AWS er alene ansvarlig for personskade, når det dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af AWS eller af nogen, AWS er ansvarlig for.

12. Reklamation

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest 5 dage (for skjulte fejl dog 1 md.) efter varemodtagelsen skriftligt at underrette AWS herom. Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har AWS ret til at om- og/eller efterlevere. Finder køber, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler det køber på varemodtagelsestidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold overfor transportøren med erstatningskrav. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give AWS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består (oprette RMA sag). Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandringer eller indgreb i det købte uden AWS ́ skriftlige samtykke fritager AWS for enhver forpligtelse. Såfremt AWS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til AWS i original emballage. AWS forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. AWS forbeholder sig retten til at opkræve min. DKK 250 (vurderet efter omkostninger),- i håndterings gebyr såfremt viikke finder fejl på produktet, hvis skadener påført ved uhensigtsmæssig håndtering (printbaner ødelagt. produkt tabt på gulvet osv.) eller hvor fejlbeskrivelsen ikke passer til produktet.

13. Returnering og afbestilling

Returnering og afbestilling af varer kan alene ske i særlige tilfælde efter forud truffet aftale med AWS. Aftalte returforsendelser skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage og autorisationsnummer for returforsendelsen (RMA. Nr) skal være vedlagt. Ikke lagerførte varer kan kun returneres, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Lagerførte varer kan undtagelsesvis returneres mod returgebyr Kr 200 og afslag i prisen; 20%. Prisudgangspunkt er den laveste af pris på fakturatidspunkt og dagspris. Al returnering sker for købers risiko. Returneres varen uden forud truffet aftale med AWS, vil der ske returnering til køber for købers regning. Returnering af varer i uoriginal eller brudt emballage afvises og returneres automatisk. Returneringen sker for købers regning og pålignes håndteringsgebyr samt forsendelsesomkostninger.

14. Returnering ved efterkravsforsendelser

Ovenstående returneringsbestemmelser (pkt.13) er ligeledes gældende for efterkravsforsendelser, som ikke indløses.

15. Tvister

Enhver tvist mellem AWS og køber skal afgøres efter dansk ret med Odense Byret som værneting.

16. Force Majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det AWS for ethvert ansvar, og AWS forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig ellermilitærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for AWS ́s kontrol, og som påvirker AWS ́s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

Gældende pr. 1. Januar 2009. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

 

Persondataregistrering

Vi foretager udelukkende registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. De personoplysninger vi indsamler via vort website indsamles kun med dit aktive samtykke. Du skal altid selv indtaste de oplysninger vi indsamler.

Nedenfor kan du se præcis, hvilke oplysninger der indsamles, og hvad de bruges til.

1. Nødvendige informationer

For at du kan foretage en bestilling i vores webshop er det nødvendigt at du lader dig registrere med  følgende personlige oplysninger:
* Firmanavn
* Dit navn
* Den adresse varen skal sendes og faktureres til
* Dit telefonnummer (anvendes som kontonummer)
* Din email-adresse (bruges til at fremsende bekræftelser pr. e-mail)

2. Anvendelse af informationer

De informationer du indtaster overføres elektronisk fra vor webshop til vores økonomisystem, hvor de registreres som kundeinformationer, og danner grundlag for fakturering og levering af din bestilling.

Ifølge bogføringsloven har vi pligt til at gemme informationer og bilag omkring handel med vore kunder i 5 år. Dette er fælles for alle virksomheder i Danmark.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, og kun virksomhedens medarbejdere har adgang til de oplysninger, der måtte være registreret om vore kunder.

3. Videregivelse af informationer

Vi videregiver ikke person- eller kundeoplysninger til tredjemand. Undtaget herfra er tilfælde hvor vi af offentlige myndigheder pålægges at udlevere informationer, samt specifikke tilfælde hvor vi i forbindelse med restancer og manglende betalinger ser os nødsagede til at overlade inddrivelsen af vore tilgodehavender til tredie part, eksempelvis advokat eller inkassofirma.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

4. Oplysning om opbevarede informationer

Som registreret i vor webshop har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondata-loven. Evt. henvendelse i denne forbindelse rettes til vort bogholderi.

5. Cookies

Vi anvender som hovedregel ikke cookies i vores webshop. Såfremt du selv aktivt vælger det, har du i vores webshop mulighed for at placere en cookie på din egen harddisk, som vil huske dit brugerlogin næste gang du vender tilbage og besøger Artwork-Systems webshop.

6. Logstatistik 

Vort website anvender logstatistik hvilket betyder at et statistiksystem opsamler information, som kan give et billede af, hvor mange besøgende vort website har haft, hvor de kommer fra, og hvilke produkter vore besøgende finder interessante m.m. Vi anvender alene logstatistik med det formål at optimere vor webshop og dens funktionalitet.